CEIP PARC DEL SALADAR [1a Fase: infantil 2L] ALCARRÀS - LLEIDA

CLIENT: GISA, PNL-07319, DEP. EDUCACIÓ
SC: 1.097m2, Sparc: 7.000m2, Surban:1.373 m2
PECii:: 1.130.394, 1.423/m2
Durada projecte: 2 mesos [ 01/08 - 02/08]
Durada obra: 6 mesos [ 03/08 - 09/08 ]
M.RUBIO MALPESA, S.VALLS MANZANO
Constructor: MARSEIN. S.A.
 


 

    S E R G I _V A L L S _M A N Z A N O _a r q . c o l . 4 3 . 7 6 0-3 ___9 3 7. 2 6 5. 9 1 5__i n f o @ v a l l s m a n z a n o . c o m