LLAR D'INFANTS 1L LA VEREMA
RIPOLLET - BARCELONA

CLIENT: AJUNTAMENT DE RIPOLLET
SC: 657m2, Sparc: 2.517m2, Surban: 1.430m2
PECii:: 955.624, 1.085/m2
Durada projecte: 2 mesos [12/06 - 01/07]
Durada obra: 8 mesos [ 01/08 - 08/08 ]
S.VALLS MANZANO
CONSTRUCTOBRAS DE MONCADA, S.L.
 
 
_
 
    S E R G I _V A L L S _M A N Z A N O _a r q . c o l . 4 3 . 7 6 0-3 ___9 3 7. 2 6 5. 9 1 5__i n f o @ v a l l s m a n z a n o . c o m